Inženýrská geologie

Firma G-servis Praha disponuje týmem odborníků, který je připraven realizovat komplexní inženýrsko-geologické průzkumy, geotechnické zkoušky a kontrolní činnost pro založení staveb.

Okruh činností nejčastějiřešený v rámci inženýrské geologie je uveden v následujících kapitolách:

Inženýrsko-geologický průzkum

Základní činností je realizace komplexního inženýrsko-geologického průzkumu pro zakládání staveb - posouzení investičního záměru z hlediska nároků na založení staveb a požadovanou úpravu základových poměrů, podrobný průzkum základových poměrů projektovaného objektu, případně návrh způsobu založení.
 
Součástí prací je rovněžhydrogeologický průzkum a radonový průzkum. Vliv podzemní vody na základové konstrukce a riziko pronikání radonu z podloží do budov je nezbytným kritériem při posuzování základových poměrů a návrhu konstrukčních prvků objektů.
 
Vlastním průzkumným pracím předchází zpracování archivních dat ze zájmového území. Výsledky rešerše materiálů z dříve realizovaných průzkumů jsou často zpracovány ve formě předběžné zprávy a využity jako podklad pro zpracování prvního stupně projektové dokumentace stavby.

Průzkumy pro rekonstrukce objektů

Obvyklá absence věrohodných podkladůke stávajícím stavbám si vyžaduje provádění těchto poměrně náročných průzkumů. Řešení problému vyžaduje použití speciálních průzkumných metod v interiérech (dynamická penetrace, odlehčené vrtné soupravy, seismické, geoelektrické, georadarové, radonové měření).
 
Součástí komplexního průzkumu pro rekonstrukce objektů je pasportizace svislých i vodorovných konstrukčních prvků stávajících budov, mykologické studie, odběry a analýzy vzorků stavebních materiálů a případně sanace kontaminovaných částí objektu.