2008 Řešení krajně naléhavého stavu v areálu WALTER a.s. - Stará Boleslav

Sanační opatření byly zaměřeny na odstranění ověřených ohnisek znečištění (podzemní zásobníky LPH WALTER, objekt H3-zkušebna motorů) a snížení koncentrací prioritních polutantů (ropné látky typu NEL, chlorované uhlovodíky typu CLET) v kontaminačních mracích pod cílové hodnoty.


Prostor podzemních zásobníků LPH společnosti WALTER představoval komplex palivového hospodářství čítající objekty: H4 (nový sklad paliva), H5 (stáčiště PH), H24 (čerpací stanice PH), H25 (sklad hořlavin), H28 (záložní čerpací stanice), H32 (nádrže na kerosin), H33 (nádrže na oleje), podzemní a nadzemní produktovody.


Stáčení leteckého petroleje probíhalo z cisteren v okolí objektů H5 a H28. Později bylo vybudováno nové stáčiště (objekt H5).


V dotčeném prostoru se nacházelo 22 podzemních nádrží o objemu 100 m3 a 4 podzemní nádrže o objemu 50 m3. V geodetických mapových podkladech tvoří podzemní nádrž dvojice protilehlých vstupních šachet. Podzemní produktovody byly vybudovány od objektu H24 k objektům H4, H3 (bývalá zkušebna) a k areálu LOM Praha. Dále vedl od objektu H24 nadzemní rozvod pohonných hmot – leteckého petroleje. Další produktovody byly napojeny na objekt H28.