2016 Studie odtokových poměrů k.ú. Pomezí nad Ohří a k.ú. Dolní Hraničná

Účelem prací bylo vypracování studie odtokových poměrů v katastrálním území Pomezí nad Ohří a v katastrálním území Dolní Hraničná. Realizované práce vyhodnotily především odtokové a erozní poměry, návrh systém protierozních a protipovodňových opatření a vyhodnocení účinnost navržených opatření.

  • vypracování rozborových map na podkladě hydrologicky korektního digitálního modelu terénu
  • analýza ohrožení území vodní erozí půdy, území větrnou erozí půdy, analýza srážkoodtokových poměrů území
  • analýza a vyhodnocení stávajících územně plánovacích dokumentací
  • provedení identifikace melioračních staveb v území
  • návrh komplexního systému protierozních a protipovodňových opatření
  • návrh rozsahu obvodu následných KoPÚ