Jak má vypadat zdroj podzemní vody pro individuální zásobování?

Mgr. Jiří Kopáč, G-servis Praha, s.r.o., Třanoského 622/11, Praha 6, 163 00,


V oblasti jihovýchodního okraje Prahy je realizace vlastních zdrojů podzemní vody poměrně častá. V tomto článku se pokusíme objasnit postup hydrogeologa při zřizování zdroje podzemní vody pro individuální zásobování, právní aspekty realizace zdroje, technické (konstrukční) parametry jímacího objektu a podmínky související s jeho instalací.

Základní právní aspekty zřizování zdrojů podzemní vody


Zdroj podzemní vody (studna či vrt) je dle současných právních norem vodní dílo, jehož zřízení podléhá určitým legislativním postupům. V zásadě jsou možné dva přístupy:

  1. Realizace studny jako předem povoleného vodního díla
  2. Realizace studny jako průzkumného díla


V prvním případě autorizovaný projektant vypracuje projekt studny, stavebník doloží žádost o povolení k odběru a ke zřízení studny. Následně proběhne územní řízení a vzápětí stavení a vodoprávní řízení. Po vyhotovení díla žádá stavebník o uvedení vodního díla do trvalého provozu (kolaudaci).

Druhý běžnější postup představuje realizaci průzkumného vrtu, který je v případě pozitivního zastižení využitelného množství podzemní vody dodatečně na základě žádosti stavebníka uveden do trvalého provozu. K využívání vodního díla je nutné dodatečně získat opět územní rozhodnutí a stavební a vodoprávní povolení. K zahájení realizace samotného průzkumného vrtu není, až na výjimky, potřeba vodohospodářské povolení.


Postup při zřizování individuálního zdroje podzemní vody


Realizace studní a vrtů představují, ve smyslu zákona 62/1988 Sb. (o geologických pracích) ve znění pozdějších předpisů, geologické práce se zásahem do pozemku. Ty smí provádět pouze organizace, kde tyto práce řídí a je za ně odpovědná osoba s osvědčením odborné způsobilosti (vydává MŽP), tzv. odpovědný řešitel.

Postup odpovědného řešitele při zřizování zdrojů podzemní vody zahrnuje následující kroky:

1)    zpracování všech dostupných tematických podkladů (archivních, mapových apod.)

2)    prohlídka zájmového území, vytipování všech potenciálních zdrojů znečištění podzemních vod a vytyčení pozice průzkumného vrtu na základě výsledků terénního šetření

3)    vypracování projektu průzkumných prací (povinnost je vázána na činnosti, při kterých dochází k zásahům do pozemku)

4)    prováděcí organizace je rovněž povinna uzavřít písemnou dohodu s majitelem (či nájemníkem) pozemku o realizaci geologických prací (povolení vstupu na pozemek, podmínky provádění průzkumného díla aj.)

5)    dále je prováděcí organizace povinna oznámit obci realizaci geologických prací

6)    zaevidovat geologické práce u České geologické služby.

Všechny výše uvedené kroky postačují pro zahájení vrtných prací s výjimku následujících případů:

7)    v případě realizace vrtů hlubších než 30 m je nutné souhlasné vyjádření krajského úřadu (odboru životního prostředí). Krajský úřad se vyjadřuje k předloženému projektu prací. Úřad přezkoumá, zda projektované geologické práce nejsou v rozporu se zájmy chráněnými zvláštními předpisy.

8)    provedení vrtů hlubších než 30 m je rovněž nutné ohlásit báňskému úřadu

9)    v případě, že je území chráněno podle jiných předpisů (typicky chráněná krajinná oblast, národní park, ochranné pásmo vodního zdroje aj.), je nutné získat povolení dotčeného orgánu (např. Správy CHKO či NP nebo správce vodního zdroje)

Lhůty pro evidenci a ohlášení geologických prací jsou stanoveny příslušnými právními předpisy.

Legalizace zdroje podzemní vodyHydrogeologickým vrtem bylo zastiženo dostatečné množství podzemní vody. Průzkumný hydrogeologický vrt tedy nebude zlikvidován, ale zabezpečen. K tomu, aby se průzkumný vrt stal vodním dílem a mohl být využíván jako studna pro individuální zásobování, jsou nutné další kroky k jeho legalizaci:

1)    územní řízení - povolení umístění vrtu (žádost se podává příslušnému stavebnímu úřadu)

2)    stavební a vodoprávní řízení - povolení zřídit z průzkumného díla studnu a uvést vodní dílo do trvalého provozu (žádost se podává příslušnému vodoprávnímu úřadu)

Následná legalizace díla je tedy možná jen v případě, že není v rozporu se schváleným územním plánem a územními rozhodnutími.
Nedílnou součástí stavebního řízení je projekt hydrogeologického průzkumu nebo zpráva o provedených pracích. V těchto podkladech by nemělo chybět hydrogeologické posouzení vrtané studny ve vztahu k hydrogeologickým poměrům zájmového území a údaje o předpokládaném provozu studny včetně základních technických parametrů. Tyto údaje se získávají terénními zkouškami zdrojů podzemní vody (např. čerpací zkoušky) a laboratorními rozbory vzorků podzemní vody (např. stanovení základních fyzikálně-chemických ukazatelů podzemní vody).


Umístění zdrojů podzemní vody


Vyhláškou č. 501/2006 Sb. jsou předepsány odstupy studny od možných zdrojů znečištění. V §24a jsou nejmenší dovolené vzdálenosti studní individuálního zásobování vodou od místních zdrojů znečištění stanoveny takto: 
Vyhláška dovoluje
v odůvodněných případech výjimky z výše uvedených ustanovení. Na povolení výjimky však není automatický nárok, ale jedná se výjimečné řešení, které musí být zdůvodněno a o které se musí žádat stavební úřad. Úřední úkon vydání výjimky je obvykle zpoplatněn správním poplatkem, a to až do výše 5000 Kč.

Nejen možné zdroje znečištění ovlivňují umístění studní a vrtů. Vstupními průzkumy lokalit jsou zjišťovány anomálie vhodné pro instalaci zdrojů vody. V této fázi se uplatňuje nejen studium archivních materiálů, ale i geofyzikální průzkumy či aplikace senzitivních metod. Hloubení zdrojů podzemní vody v zjištěných propustnějších zónách horninového prostředí (anomáliích) dává větší šanci na zajištění požadovaného množství podzemní vody.

V neposlední řadě je nutné brát ohled na pozici okolních studní a umísťovat vlastní zdroj podzemní vody tak, aby ovlivnění okolních studní nebo vrtů bylo přijatelné a nejlépe žádné. Jen tak se lze vyhnout nepříjemným sporům se sousedy. Studna musí být umístěna tak, aby její realizací a jejím budoucím využitím nedošlo k negativnímu ovlivnění vydatnosti nebo jakosti okolních vodních zdrojů. Konkrétní odstupy od okolních vodních zdrojů nejsou žádným předpisem stanoveny, neboť na každé lokalitě závisí na řadě faktorů. Odvíjí se zejména od hydrogeologických poměrů lokality a technických a provozních parametrů budoucí studny (především velikosti budoucího odběru). Minimální vzdálenosti budoucí studny od okolních vodních zdrojů by měl kvalifikovaně posoudit hydrogeolog. Ve velmi jednoduchých podmínkách (např. dobře známé (hydro)geologické poměry lokality, větší odstupy okolních vodních zdrojů) lze zhodnotit vliv využívání budoucí studny na okolní vodní zdroje pomocí empirických vzorců pro výpočet dosahu tzv. depresního kužele. V ostatních případech je pak nutné provádět hydrodynamické (např. čerpací) zkoušky.

Konstrukční parametry jímacích objektů

V mnoha případech bývá rozhodujícím kritériem pro technické řešení trubních studní jejich cena. Často jsme se v naší odborné praxi setkali na lokalitách Želivec, Jesenice atd. s úzkoprofilovými vrty, u kterých zcela chybí obsyp výstroje (přechodná filtrační vrstva) a těsnící vrstva. Takovým technickým provedením trubní studny není zamezeno průniku jemných částic z horninového prostředí a znečišťujících látek z povrchu terénu do vrtu. Ve vodovodní síti rodinného domu nebo chaty se objevuje písek a jílovitý sediment, kvalita podzemní vody je nárazově zhoršena zvýšenými obsahy sloučenin dusíku (dusičnany, dusitany) a mikroorganismy (např. koliformní bakterie). Popis technologie úpravy těchto vod viz www.g-servis.cz.

Pozná odběratel, že ve studni je právě nyní zvýšená koncentrace zdravotně závadných nebo nebezpečných látek? Pokud vrt nezapáchá nebo se na hladině podzemní vody nevyskytuje vrstva např. ropných látek (benzínu, petroleje, nafty), pravděpodobně nepozná. Nabízí se tři nejběžnější řešení:
1)    často docházet do laboratoře nejbližší hygienické stanice se vzorkem vody a zjišťovat aktuální obsahy vybraných ukazatelů kvality podzemní vody (možných znečišťujících látek)

2)    preventivně předřadit místnímu vodovodu úpravnu vody, která případné nežádoucí látky odstraní

3)    instalovat vodní zdroj ve spolupráci s odbornou firmou, která posoudí možné negativní ukazatele jakosti podzemní vody a optimálně navrhne konstrukci vrtu

Jak jsme již uvedly, je jímaný vrt či studna vodní dílo, na jehož technické provedení jsou kladeny určité nároky. Požadavky na konstrukční řešení studní nebo trubních studní (vrtů) upravuje norma ČSN 75 5115.

Těsnící vrstva se opatřuje v horní části studny do hloubky minimálně 2,5 až 3 m. Parametry filtrační vrstvy (obsypu) závisí na typu horninového prostředí, hydrogeologických poměrech lokality, volbě vrtného profilu a dalších požadavcích na technické řešení zdroje podzemní vody.
Obdobně se postupuje při návrhu zhlaví vrtů či studní, typu a technického provedení zárubnice (úseky děrování výstroje, umístění kalníku).

Shrnutí

Zřizování individuálních zdrojů podzemní vody vyžaduje dle současných právních norem dodržení řady kroků a postupů. Realizace studní a vrtů představuje geologické práce se zásahem do pozemku. Takové práce je nutné projektovat, ohlašovat a evidovat. V určitých případech se k nim vyjadřují i krajské úřady. Práce řídí a je za ně odpovědná osoba s osvědčením odborné způsobilosti, tzv. odpovědný řešitel.

Pro schválení odběru podzemní vody (stavební řízení) je nutný hydrogeologický posudek. Součástí hydrogeologického posudku (zprávy, projektu) je popis konstrukčního řešení studny nebo trubní studny (vrtu), hydrogeologické posouzení studny ve vztahu k možným (anebo prokázaným) zdrojům znečištění a k okolním studnám. V posudku jsou rovněž navrženy provozní parametry studny, posouzeny jakostní parametry podzemní vody a další.

Nevhodným konstrukčním řešením studní a vrtů se podstatně zkracuje jejich životnost a vzrůstají náklady na jejich provoz. V mnohých případech není možný odběr podzemní vody už po několika letech provozu jímacího objektu.

Při zřizování individuálních zdrojů podzemní vody (vrtů, studní) požadujte po prováděcí organizaci projekt jímacího objektu a alespoň závěrečnou technickou zprávu. V průběhu vlastní realizace zdroje dbejte na to, aby byly dodrženy všechny projektované parametry zdroje (projektovaná hloubka, důkladné obsypání a zatěsnění studny). Odchylky v postupu a technickém řešení zdrojů podzemní vody je prováděcí organizace povinna projednat s objednatelem díla.