Problémy s kvalitou vody v ubytovacích zařízeních

Nejen české hoteliéry často trápí kvalita pitné vody. Nejčastějším problémem bývá vysoká tvrdost vody, mechanické nečistoty, biologická kontaminace, koroze potrubí nebo i senzitivita hostů na obsah volného chlóru, kdy si stěžují na podráždění pokožky, zarudnutí atd.

Nejen české hoteliéry často trápí kvalita pitné vody. Nejčastějším problémem bývá vysoká tvrdost vody, mechanické nečistoty, biologická kontaminace, koroze potrubí nebo i senzitivita hostů na obsah volného chlóru, kdy si stěžují na podráždění pokožky, zarudnutí atd.
Problém bývá ještě větší, když je hotel odkázán na vlastní zdroj vody - vrt nebo studnu. Zde je nutné vybudování vlastní úpravny vody se všemi klady a zápory. Výhoda nezávislosti a nízké ceny vody je na druhé straně vyvážena nutností počáteční investice a problémy s provozováním úpravny.

Odstranění mechanických nečistotProblémy s mechanickými nečistotami v potrubí zná jistě každý. Právě z těchto důvodů velmi častou kapou kohoutky a protékají WC. Je to způsobeno zejména tím, že se ze starých vodovodních rozvodů ještě před tím než se voda dostane do hotelu, uvolňují drobné kousky rzi a dalších částic. 
 Mechanickou filtraci je možné realizovat jako pískovou filtraci nebo různým typem potrubních filtrů, kterých je nepřeberné množství. Základním principem je odstranění pevných mechanických částic pod požadovanou  mez obsahu nebo velikosti částic.

Pískové filtry jsou tlakové nádoby s jednou nebo více vrstvami písků různých zrnitostí. Provedení filtrů se velmi liší, od jednoduchých manuálních až po systémy plně automatické.

Potrubní filtry jsou nejčastěji svíčkové. Tyto obsahují vložku „vložku“ o různé velikosti pórů a materiálovém provedení – viz obrázek. Na přívodní potrubí do objektů jsou většinou používány filtry s pletenou vložku z umělých tkanin. Po vyčerpání filtrační kapacity je nutno vložky vyměnit. U dražších proplachovacích filtrů je vložka omývána proudem vody, nebo čištěna pohybem kartáčků. Proplach je manuální nebo automatický na základě časového nastavení a ještě lépe na diferenci vstupního a výstupního tlaku. Cena takovýchto filtrů je v řádech tisíců až desetitisíců dle velikosti, vybavenosti a materiálového provedení.Bakteriologické zabezpečeníBiologické zabezpečení, obzvláště vlastních zdrojů (studní), kde hrozí biologická kontaminace je realizována dávkováním dezinfekčního roztoku s obsahem volného aktivního chlóru do potrubí. Jednoduchou variantou je dávkování dle chodu podávacího čerpadla ve vrtu. Dávkováním lze dosáhnout všech hygienicky významných ukazatelů stanovených vyhláškou č.252/2004 Sb – požadované hodnoty viz www.g-servis.cz.
Speciálním případem je likvidace bakterií rodu Legionella sp., kdy se do potrubí dávkuje oxid chloričitý v roztoku nebo plynné formě. Tato kontaminace je typická pro rozvody TUV a hlavně pro koncová zařízení těchto rozvodů jako např. jsou sprchové hlavice.

Dechlorace

Bohužel doprovodným jevem dezinfekce bývá vysoký obsah volného chlóru. Zhoršuje nejen senzorické vlastnosti vody, ale může působit i kožní problémy jako zarudnutí kůže, svědění až vyrážky. Tento problém lze eliminovat filtrací na aktivním uhlí. Aktivní uhlí* má velkou sorpční schopnost  a lze ho použít jako náplň pro malé náplňové filtry i plně automatické stanice.Odstranění tvrdosti vody

Změkčení vody je jednou z nejčastějších úprav vůbec. Ve větších hotelových provozech je změkčování v podstatě nezbytné. Málokdo si však uvědomuje, že např. pro přípravu kávy není zcela změkčená voda vhodná. Optimální tvrdost pro přípravu kávy je přibližně 5 No (německých stupňů tvrdosti).
Změkčovací filtry obsahují náplň katexové pryskyřice, které zaměňují ionty vápníku a hořčíku (ionty způsobující tvrdost vody) za rozpustný sodný iont.  Regenerace filtrů probíhá vodným roztokem chloridu sodného.  Tvrdost upravené vody je volitelná směšovacím ventilem od úplného změkčení až po tvrdost surové neupravené vody. Návrh těchto zařízení musí provádět odborník, který zohlední maximální hodinovou spotřebu vody, celkovou spotřebu, způsob provozu (kontinuálně, diskontinuálně) a navrhne kapacitu zařízení na vstupní tvrdost.Problematika úpravy vody z vlastních zdrojůIntenzifikace zemědělství v minulosti se dnes jeví jako ekologická zátěž mnoha vodních zdrojů, zvláště se pak projevuje zvýšeným obsahem dusičnanů. Dusičnany jsou ionty, které se průchodem trávicím traktem redukují na dusitany a jsou podezřelé ze vzniku karcinogenních sloučenin. U kojenců blokují krevní barvivo hemoglobin, které pak není schopno distribuovat po těle kyslík, což vede k jevu známému jako modrání kojenců. K řešení  se opět využívají iontoměničové pryskyřice. Anexová forma pryskyřice vyměňuje dusičnanové ionty za chloridové. Regenerace je opět roztokem chloridu sodného. Stejně jako u změkčování, je nutný návrh odborníka.

Ionty manganu a obzvláště železa, dovedou majitelům nemovitostí znepříjemnit život. Rezavá skvrny pod každou baterií, zápach teplé vody z ohřívačů, nažloutlá až nahnědlá barva vody bez jiskry, žaludeční potíže, oxidační úsady železa v retenčních nádržích. Filtry se speciální náplní Greensand, Birm nebo Pyrollusite odstraňují po dávkování oxidačních činidel sraženiny oxidů kovů a výrazně zvýší komfort bydlení nebo služeb. 
   

Problematiku úpravy vody je nutné řešit s odbornou firmou. Odborníci poradí jaký rozsah rozboru vody je třeba zpracovat, popřípadě i zajistí odběr a analýzu v akreditované laboratoři. Na základě výsledku rozboru lze poté navrhnout řešení problému. Záleží na požadavku zákazníka jakou míru automatizace a tím komfortu obsluhy úpravny zvolí.

Kvalitní voda je cestou ke spokojenému hostovi, nižším nákladům na údržbu a investice do nových zařízení a v neposlední řadě k úspoře práce personálu.