2005 Ekochemický dozor při výstavbě dálnice D-8

Kontrolní činnost nad prováděním zemních prací, těžbou a přepravou zemin (příp. odpadů) při výstavbě dálnice D8 – stavba 0807/IA a při dalším nakládání s nimi v problémových úsecích, kde se macházela větší pravděpodobnost výskytu znečištěných zemin (příp. podzemních vod), které byly vázány na materiály důlních výsypek, popílků, antropogenních navážek a případně jiných odpadů určených ke zneškodnění, využití, nebo úpravě.