2013 ASSA ABLOY Rychnov s.r.o., Rychnov nad Kněžnou - Sanace znečištění podzemních vod

Cílem sanačních prací na lokalitě ASSA ABLOY Rychnov s.r.o., areál výrobního závodu v Rychnově nad Kněžnou (dříve FAB s.r.o.) je likvidace znečištění horninového prostředí polutanty typu chlorovaných alifatických uhlovodíků (Cl-U) a snížení rizika ohrožení vodárensky významných zdrojů podzemních vod jihozápadně od areálu závodu.