2016 Doprůzkum a analýza rizik starých ekologických zátěží v jižní části areálu skladu Plzeň

Práce byly realizovány v areálu společnosti EURO – Šarm spol. s r.o., který se nachází v jihovýchodní okrajové části Plzně, na katastrálním území Hradiště u Plzně. Cílem prací  doprůzkumu a analýzy rizik bylo podrobné ověření úrovně kontaminace horninového prostředí a podzemní vody, vyhodnocení aktuální kontaminační situace na lokalitě, posouzení šíření kontaminace a kvantifikace a specifikace rizik na zdraví osob a dílčích složek životního prostředí. Rozsah prací:

  • vrtné  a sondážní práce
  • odběry vzorků
  • vyhodnocení výsledků doprůzkumu
  • aktualizace a verifikace expozičních scénářů
  • kvantifikace zdravotní rizik a rizik pro ekosystémy