2016 Studie odtokových poměrů k.ú. Hořovičky, Kolešov, Bukov u Hořoviček

Předmětem prací bylo vypracování studie odtokových poměrů v k.ú. Hořovičky, Kolešov, Bukov u Hořoviček v návaznosti na přípravu výstavby dálnice D6. Předmětem studie bylo především:

  • vypracování rozborových map na podkladě hydrologicky korektního digitálního modelu terénu
  • provedení terénního průzkumu (včetně erozní a povodňové historie a vzniklých škod)
  • analýza ohrožení území vodní erozí půdy, území větrnou erozí půdy, srážkoodtokových poměrů území
  • analýza a vyhodnocení stávajících územně plánovacích dokumentací či jiných studií krajinných struktur
  • provedení identifikace melioračních staveb v území
  • návrh komplexního systému protierozních a protipovodňových opatření
  • stanovení účinnosti navržených opatření
  • návrh rozsahu obvodu následných KoPÚ