Hydrogeologie

Firma G-servis Praha disponuje týmem odborníků, kteří pokrývají široké spektrum činností generelně nazývaných hydrogeologie. Jednotlivé hydrogeologické aktivity jsou rovněž využívány v sektoru sanačních prací a inženýrské geologie. V následujících kapitolách jsou uvedeny nejrozšířenější hydrogeologické aktivity.

Realizace jímacích objektů

Prvním krokem pro úspěšnou realizaci jímacího objektu je jeho optimální umístění. Pro zajištění tohoto jsou využívány metody biodetekce (např. proutkaření) a geofyzikální metody.
 
Společnost G-servis Praha instaluje jímací objekty jako individuální vodní zdroje mj. pro rodinné domy, průmyslové areály, rekreační zařízení, ale i golfová hřiště atd.
 
Pro vodárenské společnosti jsou instalovány jímací vrty jako zdroje hromadného zásobování vodou. Na jímacích vrtech společnost provádí poloprovozní čerpací zkoušky (stanovení využitelné vydatnosti), ale rovněž zpracovává návrhy pásem ochrany vodních zdrojů (dříve pásma hygienické ochrany). V rámci komplexnosti poskytovaných služeb provádíme inženýring (od vypracování projektové dokumentace, přes samotnou instalaci objektů až po jednání s dotčenými orgány státní správy).
 
Specifickými pracemi lze nazvat např. instalaci jímacích vrtů (většinou širokoprofilových) pro vytápění a chlazení administrativních a jiných budov.

Průzkumy kontaminace horninového prostředí

V rámci průzkumu kontaminace horninového prostředí rozlišujeme průzkum nesaturované zóny (zeminy, půdní vzduch) a průzkum saturované zóny (podzemní vody). K ověření míry a rozsahu kontaminace jednotlivých složek horninového prostředí jsou využívány specializované metody jako atmogeochemická měření, úzkoprofilová sondáž, vrtné práce, zonální vzorkování podzemních vod, karotážní měření, "in-situ" analytická stanovení atd. Analytické práce jsou prováděny výhradně v akreditovaných laboratořích.

Hydrogeologické posudky a studie

Spektrum hydrogeologický posudkůa studií je velmi různorodé. Jako základní úloha sem spadá monitoring změn úrovní hladin podzemních vod, ale i monitoring kvality podzemních vod. Velmi rozšířenými se stávají posudky a studie pro likvidaci atmosferických srážek na pozemcích investorů (rodinné domy, průmyslové a administrativní komplexy).
 
Do této skupiny hydrogeologických prací zahrnujeme rovněž např. technicko-ekonomické studie možnosti získání a využití technologické a pitné vody pro průmyslové zóny a administrativní komplexy.
 
Specifickou oblastí je posuzování vlivu antropogenních zásahů na režim a kvalitu podzemních vod. Každý stavební záměr, zejména pak průmyslové a dopravní stavby, jsou určitým zásahem do hydrogeologického režimu

Modelování proudění podzemních vod

Matematické modelování umožňuje simulovat směr a rychlost proudění podzemních vod a transport chemických látek obsažených v podzemní vodě (kontaminantů).
 
Modely jsou nejčastěji zpracovány pro potřeby jímání podzemních vod (optimální využití objektů, jejich vzájemné ovlivnění), pro zpracování rizikových analýz, pro zefektivnění sanačních prací, pro řešení protipovodňových opatření, pro stavební účely (přítoky do stavebních jam) a mnohé další.
 
Společnost G-servis Praha využívá pro počítačové modelování programy Visual Modflow. S pomocí programových kitů MT3D, resp. RT3D lze současně řešit reaktivní transport vícero polutantů v podzemní vodě (např. pro kontaminaci Cl-U, tj. PCE, TCE, DCE, VC) s přihlédnutím k procesům přirozené atenuace RNA.