Reference

2017 Obec Dobronice u Bechyně

Dodávka a montáž technologie úpravy vody pro obecní úpravnu vody.

 • odstranění dusičnanů iontovou výměnou
 • jednotka reverzní osmózy
 • hygienické zabezpečení chlornanem sodným

 

2017 Sýrie, pivovar Afamia

Instalace a zprovoznění úpravny varní a provozní vody, 24 m3/h.

 • chemická předúprava
 • tlaková písková filtrace
 • filtrace přes aktivní uhlí
 • jednotka reverzní osmózy
 • hygienické zabezpečení UV zářením

 

2017 Saint-Gobain Adfors CZ, Litomyšl

Výroba demineralizované provozní vody.

 • tlaková písková filtrace
 • filtrace přes aktivní uhlí
 • 2 jednotky reverzní osmózy o výkonu 3,5 m3/h

2017 Gruzie, pivovar Tsilkani

Dodávka a instalace úpravny varní a provozní vody, 80 m3/h.

 • chemická předúprava
 • tlaková písková filtrace
 • filtrace přes aktivní uhlí
 • iontová výměna (změkčování)
 • jednotka reverzní osmózy
 • hygienické zabezpečení UV zářením

 

2017 Stavební čerpání V Tower Prague

V rámci exkluzivního projektu bytového domu V Tower Prague realizuje společnost G-servis Praha čerpání podzemních vod z výkopů a betonových prostupů v podzemních patrech budovy. Práce zahrnují:

 • čerpání podzemních vod
 • provoz výtlačného systému na výšku 15 m
 • vypouštění čerpaných vod

2015 Geotechnický dozor Jablonná

Práce geotechnického dozoru byly prováděny v rámci realizace splaškové kanalizace v obci Jablonná ve složitých geologických podmínkách. Rozsah prací:

 • posouzení těžitelnosti zemin
 • realizace terénních geotechnických zkoušek
 • laboratorní zkoušky
 • vyhodnocení prací

2016 Studie odtokových poměrů k.ú. Pomezí nad Ohří a k.ú. Dolní Hraničná

Účelem prací bylo vypracování studie odtokových poměrů v katastrálním území Pomezí nad Ohří a v katastrálním území Dolní Hraničná. Realizované práce vyhodnotily především odtokové a erozní poměry, návrh systém protierozních a protipovodňových opatření a vyhodnocení účinnost navržených opatření.

 • vypracování rozborových map na podkladě hydrologicky korektního digitálního modelu terénu
 • analýza ohrožení území vodní erozí půdy, území větrnou erozí půdy, analýza srážkoodtokových poměrů území
 • analýza a vyhodnocení stávajících územně plánovacích dokumentací
 • provedení identifikace melioračních staveb v území
 • návrh komplexního systému protierozních a protipovodňových opatření
 • návrh rozsahu obvodu následných KoPÚ

2017 DEPO 2015 Plzeň - vypracování DUR, IGP a screening kontaminace

G-servis Praha spol. s r.o. realizuje v rámci projektu DEPO 2015 v Plzni činnosti spočívající ve zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, inženýrsko-geologický průzkum a screeneng kontaminace na lokalitě.

 • dokumentace pro územní rozhodnutí
 • realizace vystrojených a dočasně vystrojených sond
 • laboratorní analýzy
 • geologický a hydrogeologický průzkum
 • vsakovací zkoušky

2016 Vrt HV-1 a geofyzikální průzkum pro TPCA Czech s.r.o.

Realizovace vystrojeného hydrogeologického vrtu HV-1, jako budoucí zdroj podzemní vody (pro užitkové či pitné účely) využívaný v areálu závodu TPCA Czech s.r.o. Součástí prací byl i rozsáhlý geofyzikální průzkum a projekční činnost.

 • hydrogeologický vrt do hloubky 150 m
 • geofyzikální průzkum
 • projekt elektro a přípojekt
 • dlouhodobá čerpací zkouška
 • stoupací zkouška


2017 Supervize sanačních prací v areálu společnosti Šrouby Krupka

Firma G-servis Praha, spol. s r.o. realizuje práce supervize sanačních prací na lokalitě Šrouby Krupka. Sanační práce jsou prováděny s cílem odstranění staré ekologické zátěže vzniklé před privatizací společnosti Šrouby Krupka, s.r.o.. Primárními zdroji kontaminace zemin a podzemních vod byly označeny výrobní jednotky podniku Šroubárny v Krupce – hala H (obrobna) a objekt (dokončovna). Supervizní činnosti na uvedené lokalitě je realizována v souvislosti s potřebou nezávislého odborného dozoru dodavatele sanačních prací.

 • kontrola shody prováděných prací se schváleným projektem sanace
 • kontrola efektivity sanačních prací
 • kontrola dodržování předepsaných a schválených technologických postupů

2016 Opatření vedoucí k odstranění staré ekologické zátěže na lokalitě PBS Velká Bíteš, a.s

Předmětem prací je realizace části sanace saturované zóny prostřednictvím sanace metodou ISCO. Práce spočívají v provádění inovativních sanačních metod (ISCO) v rámci zkušebního provozu sanace a samotné realizace sanačních prací. Sanace horninového prostředí povede k odstranění nebo snížení ekologických rizik vyplývajících z ekologických škod na lokalitě a k zamezení jejich přenosu mimo lokalitu.

 • ověřovací laboratorní testy
 • poloprovozní aplikace ISCO
 • provozní aplikace ISCO
 • terénní měření a sledování
 • vyhodnocení prací

2016 Inženýrsko-geologický průzkum v dolech Bílina

Předmětem prací je realizace inženýrsko-geologického průzkumu na lokalitě dolů Bílina. Součástí prací byla realizace:

 • jádrových vrtů v místě hráze
 • odběry vzorků
 • laboratorní práce
 • čerpací/vsakovací zkoušky
 • geologické a vyhodnocovací práce

2016 Doprůzkum a analýza rizik starých ekologických zátěží v jižní části areálu skladu Plzeň

Práce byly realizovány v areálu společnosti EURO – Šarm spol. s r.o., který se nachází v jihovýchodní okrajové části Plzně, na katastrálním území Hradiště u Plzně. Cílem prací  doprůzkumu a analýzy rizik bylo podrobné ověření úrovně kontaminace horninového prostředí a podzemní vody, vyhodnocení aktuální kontaminační situace na lokalitě, posouzení šíření kontaminace a kvantifikace a specifikace rizik na zdraví osob a dílčích složek životního prostředí. Rozsah prací:

 • vrtné  a sondážní práce
 • odběry vzorků
 • vyhodnocení výsledků doprůzkumu
 • aktualizace a verifikace expozičních scénářů
 • kvantifikace zdravotní rizik a rizik pro ekosystémy

2016 Studie odtokových poměrů k.ú. Hořovičky, Kolešov, Bukov u Hořoviček

Předmětem prací bylo vypracování studie odtokových poměrů v k.ú. Hořovičky, Kolešov, Bukov u Hořoviček v návaznosti na přípravu výstavby dálnice D6. Předmětem studie bylo především:

 • vypracování rozborových map na podkladě hydrologicky korektního digitálního modelu terénu
 • provedení terénního průzkumu (včetně erozní a povodňové historie a vzniklých škod)
 • analýza ohrožení území vodní erozí půdy, území větrnou erozí půdy, srážkoodtokových poměrů území
 • analýza a vyhodnocení stávajících územně plánovacích dokumentací či jiných studií krajinných struktur
 • provedení identifikace melioračních staveb v území
 • návrh komplexního systému protierozních a protipovodňových opatření
 • stanovení účinnosti navržených opatření
 • návrh rozsahu obvodu následných KoPÚ

2016 Horoměřice - Velká Brána

Předmětem prací na lokalitě Horoměřice - Velká Brána byla realizace odvodů a likvidace odpadů v rámci výstavby bytového domu. Naše společnost realizovala:

 • odvoz odpadů k jejich likvidaci
 • vážení a manipulaci s odpady
 • konečnou likvidaci odpadů
 • laboratorní analýzy odpadů

Stránky