Reference

2017 Inženýrsko-geologický průzkum budovy B VŠCHT

V rámci připravovaných investičních záměrů ve vnitrobloku budovy B Vysoké školy chemicko-technologické v Praze realizuje společnost G-servis Praha IG průzkum. V rámci prací jsou prováděny následující činnosti:

 • realizace dočasně vystrojených vrtů
 • vsakovací zkoušky
 • geofyzikální průzkum
 • laboratorní analýzy
 • vyhodnocení prací

2017 DEPO 2015 Plzeň - vypracování DUR, IGP a screening kontaminace

G-servis Praha spol. s r.o. realizuje v rámci projektu DEPO 2015 v Plzni činnosti spočívající ve zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, inženýrsko-geologický průzkum a screeneng kontaminace na lokalitě.

 • dokumentace pro územní rozhodnutí
 • realizace vystrojených a dočasně vystrojených sond
 • laboratorní analýzy
 • geologický a hydrogeologický průzkum
 • vsakovací zkoušky

2017 Sanace kontaminované opěrné zdi v havarijním stavu na lokalitě Jihlava

Společnost G-servis Praha spol. s r.o. realizuje sanaci havarijního stavu východní části areálu společnosti RWE Energie, s.r.o. Součástí prací jsou:

 • vytýčení inženýrských sítí
 • demontáž oplocení
 • bourání zdiva opěrné zdi
 • odtěžení kontaminovaných zemin
 • výstavba opěrné zdi
 • závoz inertním materiálem
 • sanační monitoring

2017 Supervize sanačních prací v areálu společnosti Šrouby Krupka

Firma G-servis Praha, spol. s r.o. realizuje práce supervize sanačních prací na lokalitě Šrouby Krupka. Sanační práce jsou prováděny s cílem odstranění staré ekologické zátěže vzniklé před privatizací společnosti Šrouby Krupka, s.r.o.. Primárními zdroji kontaminace zemin a podzemních vod byly označeny výrobní jednotky podniku Šroubárny v Krupce – hala H (obrobna) a objekt (dokončovna). Supervizní činnosti na uvedené lokalitě je realizována v souvislosti s potřebou nezávislého odborného dozoru dodavatele sanačních prací.

 • kontrola shody prováděných prací se schváleným projektem sanace
 • kontrola efektivity sanačních prací
 • kontrola dodržování předepsaných a schválených technologických postupů

2017 Stavební čerpání V Tower Prague

V rámci exkluzivního projektu bytového domu V Tower Prague realizuje společnost G-servis Praha čerpání podzemních vod z výkopů a betonových prostupů v podzemních patrech budovy. Práce zahrnují:

 • čerpání podzemních vod
 • provoz výtlačného systému na výšku 15 m
 • vypouštění čerpaných vod

2016 Inženýrsko-geologický průzkum v dolech Bílina

Předmětem prací je realizace inženýrsko-geologického průzkumu na lokalitě dolů Bílina. Součástí prací byla realizace:

 • jádrových vrtů v místě hráze
 • odběry vzorků
 • laboratorní práce
 • čerpací/vsakovací zkoušky
 • geologické a vyhodnocovací práce

2016 Vrt HV-1 a geofyzikální průzkum pro TPCA Czech s.r.o.

Realizovace vystrojeného hydrogeologického vrtu HV-1, jako budoucí zdroj podzemní vody (pro užitkové či pitné účely) využívaný v areálu závodu TPCA Czech s.r.o. Součástí prací byl i rozsáhlý geofyzikální průzkum a projekční činnost.

 • hydrogeologický vrt do hloubky 150 m
 • geofyzikální průzkum
 • projekt elektro a přípojekt
 • dlouhodobá čerpací zkouška
 • stoupací zkouška


2016 Sanační zásah v areálu Mondi Štětí

Předmětem prací je realizace sanačního zásahu na podzemních vodách za účelem čerpání  a odstranění fáze organické kapaliny (terpentýn). Součástí prací v rámci sanačního zásahu jsou:

 • realizace sanačního vrtu
 • instalace dekontaminační technologie v kontejnerovém provedení
 • odběry vzorků podzemních a odpadních vod
 • odborná likvidace filtračních náplní a org. kapaliny

2016 Studie odtokových poměrů k.ú. Pomezí nad Ohří a k.ú. Dolní Hraničná

Účelem prací bylo vypracování studie odtokových poměrů v katastrálním území Pomezí nad Ohří a v katastrálním území Dolní Hraničná. Realizované práce vyhodnotily především odtokové a erozní poměry, návrh systém protierozních a protipovodňových opatření a vyhodnocení účinnost navržených opatření.

 • vypracování rozborových map na podkladě hydrologicky korektního digitálního modelu terénu
 • analýza ohrožení území vodní erozí půdy, území větrnou erozí půdy, analýza srážkoodtokových poměrů území
 • analýza a vyhodnocení stávajících územně plánovacích dokumentací
 • provedení identifikace melioračních staveb v území
 • návrh komplexního systému protierozních a protipovodňových opatření
 • návrh rozsahu obvodu následných KoPÚ

2016 Opatření vedoucí k odstranění staré ekologické zátěže na lokalitě PBS Velká Bíteš, a.s

Předmětem prací je realizace části sanace saturované zóny prostřednictvím sanace metodou ISCO. Práce spočívají v provádění inovativních sanačních metod (ISCO) v rámci zkušebního provozu sanace a samotné realizace sanačních prací. Sanace horninového prostředí povede k odstranění nebo snížení ekologických rizik vyplývajících z ekologických škod na lokalitě a k zamezení jejich přenosu mimo lokalitu.

 • ověřovací laboratorní testy
 • poloprovozní aplikace ISCO
 • provozní aplikace ISCO
 • terénní měření a sledování
 • vyhodnocení prací

2016 Horoměřice - Velká Brána

Předmětem prací na lokalitě Horoměřice - Velká Brána byla realizace odvodů a likvidace odpadů v rámci výstavby bytového domu. Naše společnost realizovala:

 • odvoz odpadů k jejich likvidaci
 • vážení a manipulaci s odpady
 • konečnou likvidaci odpadů
 • laboratorní analýzy odpadů

2016 Studie odtokových poměrů k.ú. Hořovičky, Kolešov, Bukov u Hořoviček

Předmětem prací bylo vypracování studie odtokových poměrů v k.ú. Hořovičky, Kolešov, Bukov u Hořoviček v návaznosti na přípravu výstavby dálnice D6. Předmětem studie bylo především:

 • vypracování rozborových map na podkladě hydrologicky korektního digitálního modelu terénu
 • provedení terénního průzkumu (včetně erozní a povodňové historie a vzniklých škod)
 • analýza ohrožení území vodní erozí půdy, území větrnou erozí půdy, srážkoodtokových poměrů území
 • analýza a vyhodnocení stávajících územně plánovacích dokumentací či jiných studií krajinných struktur
 • provedení identifikace melioračních staveb v území
 • návrh komplexního systému protierozních a protipovodňových opatření
 • stanovení účinnosti navržených opatření
 • návrh rozsahu obvodu následných KoPÚ

2016 Doprůzkum a analýza rizik starých ekologických zátěží v jižní části areálu skladu Plzeň

Práce byly realizovány v areálu společnosti EURO – Šarm spol. s r.o., který se nachází v jihovýchodní okrajové části Plzně, na katastrálním území Hradiště u Plzně. Cílem prací  doprůzkumu a analýzy rizik bylo podrobné ověření úrovně kontaminace horninového prostředí a podzemní vody, vyhodnocení aktuální kontaminační situace na lokalitě, posouzení šíření kontaminace a kvantifikace a specifikace rizik na zdraví osob a dílčích složek životního prostředí. Rozsah prací:

 • vrtné  a sondážní práce
 • odběry vzorků
 • vyhodnocení výsledků doprůzkumu
 • aktualizace a verifikace expozičních scénářů
 • kvantifikace zdravotní rizik a rizik pro ekosystémy

2016 Supervize sanačních prací Granitol - Moravský Beroun

G-servis Praha spol. s r.o. realizuje supervizní práce při sanaci staré ekologické zátěže ve společnosti GRANITOL akciová společnost Moravský Beroun. Předmět prací je:

 • kontrola shody prováděných prací se schváleným projektem sanace
 • kontrola efektivity sanačních prací
 • kontrola dodržování předepsaných a schválených technologických postupů
 • kontrolní vzorkování a analytické práce

2015 Ochranná a udržovací aplikace laktátu Plzeň

V rámci zamezení migrace kontaminace CLET, realizuje společnost G-servis Praha spol. s r.o. udržovací aplikaci laktátu sodného a monitoring BRD procesů na lokalitě Plzeň Koterov. Práce jsou prováděny za účelem sanace podzemních vod kontaminovaných chlorovanými ethyleny, prostřednictvím anaerobní biodegradace chlorovaných organických látek. Součástí prováděných prací je především:

 • udržovací aplikace pomocí automatických mobilních dávkovacích jednotek
 • laboratorní práce
 • in-situ sledování FCHP parametrů podzemní vody
 • terénní plynometrická detekce


Stránky