Biotechnologie

Biotechnologie jsou definovány jako soubor postupů založených na technologickém využití látkové přeměny mikroorganizmů. Mikroorganismy jsou vzhledem ke své schopnosti rozkládat organické látky hlavním činitelem ovlivňujícím tvorbu a zachování přírodního prostředí. Použití vhodné biotechnologie, způsob a rozsah jsou navrhovány a prováděny vždy s ohledem na konkrétní problém, charakter znečištění a dle požadavků zákazníků. V rámci aplikací biotechnologických postupů se úspěšně uplatňují speciální biologické přípravky, které obsahují garantovanou kvalitu a potřebné množství mikrobiálních kmenů, enzymů, detergentů, biostimulátorů a účinných přírodních aditiv.

Problematika aplikace biopreparátů je řešena v samostatné kapitole - viz Biopreparáty

Společnost G-servis Praha s.r.o. se v rámci své činnosti v oblasti environmentální intenzivně zabývá vývojem biotechnologií, které s úspěchem aplikuje zejména do problematiky:

ČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A TECHNOLOGICKÝCH VOD, DEKONTAMINACE PODZEMNÍCH VOD

Čištění povrchových vod
 
Společnost G-servis Praha navrhuje a provádí biologické čištění vodních nádrží v rámci řešení tzv. "protieutrofizačních" opatření, zahrnujících především zlepšení kvality povrchových vod, likvidaci toxických sinic, odstranění zápachu a snižováním mocnosti organických sedimentů. Dále zajišťuje kvalifikované zásahy v dekoračních jezírkách, přírodních koupalištích a umělých biotopech, spojená s jejich revitalizací.
 
V rámci postupů čištění povrchových vod a zvodnělých prostředí užívá technologii "BIO-fixace", kde se cíleně uplatňují vybrané mikroorganizmy, podporované minerální složkou a živinami, což zajišťuje rychlejší a kvalitnější rozklad a fixaci přítomných škodlivin. Jedná se o komplexní technologický postup, jehož základem je vhodná kombinace biologických a chemicko-fyzikálních procesů, uplatňovaných dle konkrétních podmínek ošetřovaného ekosystému.
 
Čištění technologických vod
 
Společnost G-servis Praha realizuje čištění technologických vod a jejich ošetřování proti řasám, zápachu, inkrustacím a ostatním nežádoucím složkám a vlastnostem. V rámci metod čištění technologických vod jsou současně ošetřovány a regenerovány i technologické systémy a rozvody, ve kterých se technologické vody uplatňují.
 
V rámci technologických postupů při čištění a ošetřování technologických vod se aplikují přírodní nebo biologicky velmi dobře rozložitelné přípravky, které jsou neškodné pro životní prostředí. Dekontaminace podzemních vod
 
Společnost G-servis Praha využívá vlastní biotechnologii "BIO-servis" pro biologickou dekontaminaci podzemních vod znečištěných biologicky rozložitelnými látkami (ropné látky, aromatické a polycyklické aromatické uhlovodíky aj.). Aplikaci biotechnologie provádí v místě vzniku znečištění podzemních vod tedy tzv. "in situ".
 
V rámci sanačních opatření s nimiž dekontaminace podzemních vod velmi často souvisí, uplatňuje společnost G-servis Praha vlastní technologii "ATEN-servis". Tato metoda je založena na detailním sledování procesů přirozené atenuace (natural attenuation), tedy na monitoringu potenciálu prostředí pro přirozené snižování znečištění podzemních vod.

ČIŠTĚNÍ PŮDY A ZEMIN, ZÚRODNĚNÍ PŮDY A SUBSTRÁTŮ

Čištění půdy a zemin
 
Společnost G-servis Praha využívá vlastní biotechnologii
 
"BIO-servis" pro čištění půdy a zemin znečištěných biologicky rozložitelnými látkami. Aplikace biotechnologických postupů provádí jak v místě vzniku znečištění zemin a půdy, tzv. "in situ" tak i mimo místo vniku tedy tzv. "ex situ", odtransportováním na vlastní nebo smluvní dekontaminační plochy.
 
Zúrodnění půdy a substrátů
 
Společnost G-servis Praha uplatňuje vlastní technologické postupy s cílem biologického ošetření a zúrodnění půdy a substrátů. Podstatou je vhodně a ve vhodný čas dodat do daného prostředí vybranou aktivní půdní mikroflóru. Uvolnit již dříve dodané a v půdě vázané, pro kořenový systém obtížně dostupné živiny.
 
Doplnit do půdy nezbytné podpůrné přírodní živiny a urychlit rozklad pevných rostlinných komponent při tvorbě humusu. Vhodně upravit pH půdy, napomoci k udržování půdní vlhkosti, odlehčit a provzdušnit půdu, chránit půdu a substráty před rozvojem nežádoucích půdních plísní a hub.

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, ÚPRAVA KALŮ, SEDIMENTŮ A ORGANICKÝCH ODPADŮ

Čistění odpadních vod
 
Společnost G-servis Praha nabízí v rámci komplexní služby v oblasti čištění odpadních vod a odpadů (odstranění zápachu, rozklad tuhých součástí, snížení obsahu škodlivin apod.) různé způsoby řešení, dle možností, požadavků a potřeb zákazníka.
 
Od biologického ošetření odpadu umístěného v akumulačním zařízení (žumpa, septik, vyhnívací nádrž) přímou aplikací kultur mikroorganizmů a enzymů, či kontinuálním dávkováním biomasy s použitím "bioaktivátoru", přes dodávku technologie pro biologickou aktivaci neúčinného čistícího zařízení s možností instalace dočišťování tzv. "biofiltru". Pro řadu zákazníků byla rovněž projektována a dodána speciální technologie čištění odpadních vod s obsahy tuků, škrobů, mastných a jiných organických látek, vč. regenerace produktovodů a provozních zařízení.
 
Úprava kalů, sedimentů a organických odpadů
 
Společnost G-servis Praha využívá vlastní biotechnologii "BIOACTIV-servis", která je založená na využití specifických vlastností vybraných kultur nepatogenních mikroorganismů. Technologie je zaměřená na ošetření a úpravu nežádoucích vlastností sedimentů z říčních toků a vodních nádrží, kalů a organických odpadů, za účelem jejich dalšího využití např. ve vodním a odpadovém hospodářství, v lesnictví a zemědělství, při rekultivacích, kompostování, recyklacích nebo v rámci jiných technologických postupů.
 
Biotechnologie se používá tzv. "in situ" tedy v místě vzniku sedimentu nebo kalu a též i mimo místo vzniku tzv. "ex situ", tedy pokud již proběhla s kalem nebo organickým odpadem manipulace a následný transport na speciální plochu určenou k řízenému biologickému ošetření.

Články o biopreparátech