Kontrolní činnost

Běžnou praxí nejen při budování liniových a velkoplošných staveb je zajištění odborného dozoru v průběhu stavby, provádění kontrolních terénních geotechnických zkoušek, přebírky základové spáry apod.

Speciální práce

Ze speciálních prací jsou prováděny například posuzování stability svahů násypů, stěn výkopů a stavebních jam, návrhy odvodňování stavebních jam včetně případné dekontaminace podzemních vod čerpaných ze stavební jámy, průzkumy pro výstavbu komunikací a rekonstrukce silničních a železničních těles s využitím kombinovaných průzkumných metod (vrtné a sondážní práce, dynamická penetrace, geofyzikální metody apod.).
 
Jako součást sanačních prací jsou sledovány vlivy sanačního zásahu na deformaci povrchu a konstrukci staveb, monitoring a pasportizace objektů, návrhy případných ochranných opatření aj.