Sanační práce

Firma G-servis Praha je plně vybavena pro realizaci zakázek zaměřených na sanaci horninového prostředí a podzemních vod. Způsob a rozsah sanace vychází ze skutečností, zjištěných v rámci realizace a vyhodnocení předchozích průzkumných prací.

V následujících kapitolách jsou uvedeny nejběžnější metody sanačních zásahů, používaných na lokalitách s existující ekologickou zátěží:

Metody "ex situ"

Princip metody "ex situ" spočívá v odstranění primárního (např. podzemní nádrže na pohonné hmoty) a sekundárního (kontaminovaná zemina) zdroje dotace polutantů ze zájmového prostoru. Likvidace je prováděna selektivním odtěžováním znečištěné zeminy a jejím transportem na povolené dekontaminační zařízení, kde je zneškodněna v souladu se schválenými technologickými postupy a příslušnou legislativou.

Metody "in situ"

Při aplikaci metod "in situ" je sanační technologický postup nedestruktivním způsobem aplikován přímo do horninového prostředí nebo do podzemních vod.

Sanační čerpání (pump and treat)

Nejčastějším způsobem likvidace znečištění v podzemních vodách je metoda sanačního čerpání. Kontaminovaná podzemní voda je prostřednictvím čerpadel a trubních rozvodů transportována do sanační jednotky. Po dekontaminaci je předčištěná voda je vypouštěna do kanalizace nebo je prostřednictvím zasakovacích vrtů vracena do horninového prostředí.

Pro dekontaminaci podzemních vod mohou být využity následující metody:

Gravitační separace - Metoda využívá rozdílné měrné hmotnosti kapalin. Je používána k odsazení fáze kontaminantu na hladině vody (ropné látky) nebo na dně separační nádrže (chlorované uhlovodíky).
 
Sorpce - Za gravitační stupeň může být jako další stupeň čištění instalována sorpční jednotka. Jako sorpční náplň jsou využívány hydrofobní materiály (volná střiž, pásy, tkaniny), schopné vázat ropné látky (např. Fibroil aj.). Sorpčním stupněm je rovněž filtr s aktivním uhlím (mokrá sorpce).
 
Stripování (intenzivní aerace) - Tato metoda je užívána při čištění čerpaných podzemních vod kontaminovaných těkavými látkami (lehké frakce ropných látek, BTEX, Cl-U). Kontaminant převedený do plynné fáze je většinou zachytáván na filtru s aktivním uhlím nebo biofiltru. Princip metody je blíže popsán v kapitole Úprava vody.

Venting (vakuová extrakce)

Sanuje horninového prostředí kontaminované těkavými organickými látkami. Princip spočívá v podtlakovém odčerpávání kontaminovaného půdního vzduchu (těkavé polutanty) ze sítě ventingových vrtů. Odsávaný kontaminovaný půdní vzduch je filtrován na sanační stanici.

Slurping

Principem metody je podtlakové strhávání kapének ropné fáze z hladiny podzemní vody. V kolektoru se vytváří v důsledku podtlaku negativní depresní kužel (elevace hladiny podzemní vody) s vyšší mocností fáze ropných látek.

Air sparging

Vzduch je při této metodě vháněn přímo do kolektoru podzemních vod. Podobně jako při metodě intenzivní aerace dochází k přechodu těkavých látek z kapalné formy do formy plynné. Plynná fáze je následně odčerpávána systémem kombinovaných nebo ventingových vrtů.

Nové technologie

Mezi nové a progresivní technologie lze zařadit: Zhodnocení přirozené atenuace (RNA) 
Principem této metody je posouzení "reálných schopností přírody, vypořádat se s kontaminací vlastními silami". Na základě tohoto náročného vyčíslení je možné přikročit k volbě optimální sanační metody či ponechat lokalitu samočisticím procesům.
 
Pro znečištění podzemních vod Cl-U, či některými těžkými kovy, lze využít in-situ aplikace fyzikálně-chemických a biologických činidel.
 
Aplikace koloidního či třískového železa (reaktivní bariéry) - Principem metody je reakce (reduktivní dechlorace) nulamocného železa s molekulami chlorovaných uhlovodíků.
 
Aplikace manganistanu draselného - Aplikace KMnO4 jako silného oxidačního činidla do podzemních vod vede k rychlé destrukci Cl-U (bez škodlivých meziproduktů).
 
Dávkování organického substrátu - Další metodou je dávkování organického substrátu (melasa, syrovátka) do podzemních vod. Tento způsob biologické reduktivní dehalogenace je levnou a přitom poměrně účinnou metodou.