Životní prostředí

Firma G-servis Praha disponuje týmem odborníků, který je připraven realizovat náročné zakázky zaměřené na posouzení vlivu znečištění a činnosti člověka na životní prostředí. Součástí nabízených služeb je projednání výsledků a opatření se zákazníkem a s orgány státní správy

Ekologický audit (Environmental Due Dilligence)

  • Ekologický audit pro potřeby prodeje nemovitostí
  • Ekologický audit pro potřeby bank a pojišťoven
  • Audit bezpečnosti práce a ochrany zdraví

Audity slouží pro stanovení závazků vlastníka nebo investora, které vyplývají ze znečištění podzemní vody, zemin, skládek nebo stavebních konstrukcí a/nebo z neplnění požadavků platné/připravované legislativy. Umožňují stanovit rozsah a typ ekologických škod na lokalitě (pozemek, areál apod.). Zahrnují sběr dat, vyhodnocení, určení technických opatření a vyčíslení nákladů na odstranění nesplněných požadavků legislativy a ekologických škod.
 
Pro vlastníka mají význam jako zdroj informací pro provoz a potřebu prodeje, pro investory jsou jednou z rozhodujících podkladů pro určení ceny nemovitosti (pozemky, areály apod.) Pro státní správu byly audity v době privatizace a jsou při realizaci investičních záměrů zdrojem základních informací o existenci a rozsahu ekologických škod.

Analýza rizik (Risk Assessment)

Je účinným a běžným nástrojem pro stanovení rizik plynoucích z existence znečištění zemin, podzemní vody, stavebních konstrukcí a z existence skládek odpadů (ekologické zátěže), které představují potenciální ohrožení složek životního prostředí a zdraví člověka.
 
Zpracování obsahuje hodnocení rizika ve vztahu k ohrožení cílových subjektů, doporučení variant opatření a cílových parametrů, návrh technicko-ekonomického řešení.
 
Je podkladem pro vydání rozhodnutí státních orgánů a pro stanovení priorit realizace opatření vedoucích k nápravě a nezbytnou součástí žádosti o přidělení finančních prostředků ze státních a krajských fondů.

E.I.A. (Environmental Impact Assessment)

Oznámení, dokumentace a posudky EIA jsou nedílnou součástí procesu schvalování staveb, činností a technologií ve fázi provádění a následného provozu. Schvalovacího procesu se účastní kromě státní správy i občanská veřejnost.
 
DOKUMENTACE posuzuje náročnosti záměru, sběr dat, hodnocení vlivu na jednotlivé složky životního prostředí, hodnocení a výběr variant,shrnutí vlivů.
 
POSUDKY hodnotí úplnost dokumentace, vyjádření veřejnosti a zainteresovaných orgánů, úplnost zjištění veškerých vlivů na životní prostředí, včetně jejich vzájemného nebo synergického působení, metody hodnocení a úplnost vstupních informací, návrh technického řešení (vyloučení nebo omezení znečišťování či poškozování životního prostředí), varianty řešení, návrh opatření a podmínek pro vyloučení nebo snížení nepříznivých vlivů provádění a provozu na životní prostředí
 
E.I.A. je podkladem pro vydání rozhodnutí státních orgánů a pro stanovení opatření k omezení negativního vlivu staveb, činností a technologií a nezbytná součást souvisejících procesů v rámci integrované prevence znečištění a při překročení kapacit zařízení.

Přirozená atenuace znečištění (Natural Attenuation)

Tato vysoce specializovanáčinnost směřuje k optimalizaci nákladů na sanační práce a zahrnuje monitorování (MNA) a vyhodnocování vlivu přirozené atenuace (RNA). Přirozená atenuace je ve volném překladu přirozenou cestou umenšování existujícího znečištění "samočistícími" procesy.
 
Pro monitorování a vyhodnocování vlivu NA jsme zpracovali vlastní metodiku ATEN-SERVIS , která je schválena SZÚ Praha. Principem metody je rozdělení kontaminovaného území na zdrojové a periferní oblasti, volba optimální metody sanačního zásahu, která v co nejvyšší míře využívá přírodní potenciál (NA) a stanovení a zdůvodnění cílových limitů limity sanace v závislosti na míře uplatnění RNA.

Supervize, oponentury a posudky

Supervizní, oponentní a posudková činnost je vykonávána pro potřeby státního a soukromého sektoru. Činností jsou posuzována např. rizika plynoucích ze střetu zájmů a dodržení technicko-ekonomických parametrů projektů.
 
Jedná se o vysoce specializovanou činnost směřující ke kontrole záměrů, projektů a vlastní realizace sanačních a stavebních prací a finančních toků.

Související platná legislativa

Ekologické audity 
zákon č. 92/1991 Sb. a zákon č. 92/1992 Sb.
Usnesení vlády ČR č. 455/92, č. 123/93 a č. 393/94 Metodický pokyn MŽP a MSNMP k § 6a zák.92/1992 Sb.
Postupy Evrop. banky pro rekonstrukci a rozvoj (EBRD)
ASTM Designation E 1527-05
Draft ISO/DIS 14015 (EASO)
 
Analýza rizika 
usnesení vlády č. 123 (17. 3. 1993) a č. 810 (17. 12. 1997)
Metodický pokyn MŽP pro zpracování analýzy rizika (9/2005) E.I.A. 
zákon č. 100/2001 Sb.
EU - směrnice Rady č. 85/337 EEC, č. 97/11 EC
 
 Supervize, oponentury, posudky 
metodické pokyny stát. orgánů a organizací, event. firem