Chemická úprava vody

Pod pojmem chemická úprava vody rozumíme úpravu vody dávkováním pomocných chemických látek a přípravků za účelem dosažení požadovaných parametrů. Jako chemická úprava vody je také označován soubor procesů zajišťující úpravu vody pro průmyslové účely ať už energetických či různých chemických, potravinářských a farmaceutických výrob. Kvalita takto upravené vody splňuje přísné nároky těchto provozů na čistotu a kvalitu výstupní vody.

Použití chemické úpravy vody

Hygienické zabezpečení vody. K odstranění mikrobiálního znečištění, případně virů, k omezení výskytu řas a dalšího oživení se voda upravuje dávkováním vhodného desinfekčního činidla. Mezi nejčastěji používané chemikálie dávkované do pitné vody za účelem hygienického zabezpečení se řadí chlornan sodný a další oxidační či dezinfekční činidla na bázi chlóru. Jejich prostřednictvím je zajišťována i následná mikrobiologická stabilita v distribuční síti.

Úprava pH. Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR je stanoveno povolené rozmezí hodnot pH v pitné vodě. Toto rozmezí je zvoleno s ohledem na důvody zdravotní i technologické. Zdroje pitné vody dosahují většinou hodnot pH v tomto rozmezí a nebylo by tedy třeba je upravovat. Nejčastějším důvodem potřeby změny pH je nastavení vhodných reakčních podmínek pro některé technologie úpravy vody, například koagulaci. Efektivitu procesu koagulace je možné zvýšit správně zvolenou hodnotou pH dle vlastností surové vody a dominantního odstraňovaného polutantu. Například mangan je efektivně převáděn na nerozpustnou sraženinu při pH>8, naopak hliník je nejúčinněji odstraněn při pH~6,3. Dále bývá hodnota pH upravována například kvůli omezení agresivních vlastností vody.

Oxidace znečišťujících příměsí. Za účelem převedení některých znečišťujících příměsí na snáze odstranitelné formy se do vody dávkují oxidační činidla jako manganistan draselný nebo sloučeniny chlóru (chlornan sodný, oxid chloričitý). Například ionty kovů v rozpustné a tedy neodstranitelné formě se oxidují na vícemocné nerozpustné formy, které je možné z vody odstranit běžnými separačními metodami (sedimentace, filtrace). Amoniakální dusík se oxiduje na dusičnany, které je možné snadno odstranit například na iontově výměnných materiálech atp.

Odstranění zbytkového chlóru. Někdy je nutné z vody odstranit již přítomný volný chlór - například z důvody ochrany následujících technologických prvků náchylných na působení volného chlóru (typicky membránové technologie). Toto je možné buď adsorpcí chlóru na aktivním uhlí, nebo právě přidáním určitých chemikálií do upravované vody, např. disiřičitanu sodného, resp. hydrogensiřičitanu sodného.

Dávkování antiscalantu v technologii reverzní osmózy. V technologii reverzní osmózy dochází na vstupní straně membrány k hromadění rozpuštěných látek a překročení součinu rozpustnosti, hrozí tedy srážení nerozpustných látek na membráně a její zanášení. Dávkování tzv. antiscalantu pomáhá udržet koncentrované soli v rozpuštěné formě a prodlužuje tak životnost membrán a snižuje náklady na provoz a údržbu technologie RO.

Realizace dávkování

Dávkování je realizováno nejčastěji automaticky řízenými dávkovacími čerpadly, které dávkují příslušné množství požadovaného roztoku do proudu upravované vody. Řízení čerpadel je zajišťováno dle místního měření průtoku tak, aby bylo dávkování co nejefektivnější a požadovaná výsledná koncentrace co nejpřesnější. Pro realizaci používáme dlouhodobě prověřené a spolehlivé výrobky firmy Grundfos, předního světové výrobce čerpadel a dávkovací techniky.