Sorpční procesy

Sorpce je fyzikálně-chemický proces, při němž se za pomoci nejrůznějších sil vážou určité typy znečištění na povrch použitého filtračního materiálu. Nejčastěji používaný filtrační materiál je aktivní uhlí. Toto se používá pro odstranění nepolárních látek, jako jsou organické polutanty (tvořící například specifický zápach), či k dechloraci upravované vody.

Dalšími sorpčními materiály jsou speciálně upravené hydratované oxidy a hydroxidy železa, které jsou schopny adsorbovat těžké kovy (např.: arzen) a jiné rozpuštěné anorganické znečištění. Využívají se také speciální sorpční materiály, které jsou schopny z vody odstraňovat i specifické znečištění jako je třeba odstraňování uranu.

Těchto procesů se také hojně využívá v oblasti sanací a čištění znečištěných podzemních či povrchových vod.