Zajímavosti

KVANTIFIKACE ZMĚN KONCENTRACÍ CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ VE VODÁCH VYVOLANÝCH PŮSOBENÍM FYZIKÁLNÍCH FAKTORŮ - MOŽNOSTI VYUŽITÍ

Při řešení konkrétních problémů výskytu znečišťujících látek těžších než voda (DNAPL) v podzemních vodách

více

Vodovod nebo vlastní zdroj podzemní vody ?

Tuto zásadní otázku opakovaně řeší vlastníci a uživatelé rodinných domů, chat a chalup.

více

Použití biopreparátů na ošetření dekorační nádrže v zahradě Senátu ČR

Biotechnologie jsou metody založené na využití tzv. Biopreparátů obsahujících saprofytické druhy bakterií, vyskytujících se běžně v přírodě. Biotechnologie jsou metody založené na využití tzv. Biopreparátů obsahujících saprofytické druhy bakterií, vyskytujících se běžně v přírodě. Tyto druhy jsou nepatogenní, bezpečné pro lidi, zvířata i rostliny.

více

Jak má vypadat zdroj podzemní vody pro individuální zásobování?

Mgr. Jiří Kopáč, G-servis Praha, s.r.o., Třanoského 622/11, Praha 6, 163 00,

více

Mikroorganizmy a jejich vyžití v běžném životě

Obecně existuje jen velmi málo běžně dostupných informací o druhové rozmanitosti mikroorganismů vyskytujících se v našem okolí, resp. na naší planetě vůbec. Ještě méně informací je však zachyceno v našem podvědomí o možnostech využití těchto mikroorganismů v každodenním životě.

více

Bilanční hodnoceni sanace ropného znečištění nesaturované zóny horninového prostředí metodou bioventingu

Jedním z hlavních problémů při provozu bioventingu je kontrola a prokazování účinnosti sanace. Bioventing je v mnoha případech aplikován v prostorech, kde nelze účinnost sanace doložit přímo, např. prostřednictvím odběrů a analýz vzorků zemin. Důvodem může být například zastavěnost sanovaného území.

více

Problémy s kvalitou vody v ubytovacích zařízeních

Nejen české hoteliéry často trápí kvalita pitné vody. Nejčastějším problémem bývá vysoká tvrdost vody, mechanické nečistoty, biologická kontaminace, koroze potrubí nebo i senzitivita hostů na obsah volného chlóru, kdy si stěžují na podráždění pokožky, zarudnutí atd.

více

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ MONITORINGU PROCESŮ PŘIROZENÉ ATENUACE NA LOKALITÁCH KONTAMINOVANÝCH ROPNÝMI LÁTKAMI A CHLOROVANÝMI UHLOVODÍKY

Přirozená atenuace (NA – natural attenuation) je termín, známý odborné veřejnosti v souvislosti s problematikou starých ekologických zátěží. Jsou jím souhrnně pojmenovány přírodní biotické a abiotické jevy přirozeně snižující úroveň znečištění horninového prostředí.

více

Kvalita jímané vody a její úprava

Pokud má investor za sebou vlastní realizaci vodního zdroje (vrtu či studny) stojí před problémem jaká je vlastně kvalita podzemní vody.

více

Aplikace technologie reverzní osmózy pro hromadné zásobování

Popis možnosti řešení problematiky odstraňování dusičnanů na lokalitě s vyšším obsahem chloridů v surové vodě pomocí reverzní osmózy

více

Možnosti potlačování rozvoje řas v „otevřeném„ chladícím systému

Třetí okruh chladícího systému JE Dukovany prezentuje zcela specifické prostředí, v němž se pro účely chlazení využívá neupravená surová voda odebíraná z nádrže Mohelno. Roční spotřeba této surové vody je cca 45 mil. m3 , což prakticky představuje využití celé vodní kapacity nádrže Mohelno cca 4-5x za rok.

více