2005 Bedrč u Benešova - doprůzkum kontaminované studny

Průzkumné práce v obci Bedrč u Benešova zahrnovaly vyhloubení a dokumentaci průzkumné sondy v místě zasypané studny, geofyzikální měření, odběry vzorků zemin, podzemních a povrchových vod, včetně jejich analytického posouzení.