Aplikace biopreparátu s povrchově aktivními složkami na kaly ÚČOV Praha (2005)

Odstranění zápachu, který je tvořen především organickou složkou odpadů a kalů, je jeden z aktuálních problémů většiny čistíren odpadních vod. Zápach vzniká v důsledku nedokonalé stabilizace těchto kalů nebo neefektivní technologie čištění vod a obtěžuje celé okolí. Proto některé čistírny řeší tento problém postřikem nákladních aut, které kaly odváží na skládky nebo do spaloven.  Existuje mnoho přípravků, kterými lze odstranit nebo přehlušit tento zápach a jedním z nich jsou preparáty s povrchově aktivními látkami.

Povrchově aktivní látky jsou sloučeniny, jejichž molekula je složena z lipofilní a hydrofilní části. Tyto sloučeniny se - rozpuštěny nebo dispergovány v kapalině -  přednostně adsorbují na fázové rozhraní a zvyšují koncentraci látky na tomto rozhraní. Proto jsou účinnější a jejich působení je dlouhodobé.

FRESHAIR - biodér je preparát, jehož hlavní složkou jsou právě povrchově aktivní látky. Jedná se o biochemický pohlcovač pachů na plochách a materiálech znečištěných organickým odpadem. Neutralizuje organický zápach a zanechává dlouhotrvající příjemnou přírodní vůni. Právě díky přítomnosti povrchových látek se jeho vůně zintenzívní se zvyšující se teplotou.
Tento preparát byl testován pro postřik nákladních aut transportujících kal na Ústřední čistírně odpadních vod v Praze. Ta, přestože jsou zakryta plachtou, jsou zdrojem zápachu, který musí být alespoň po dobu převozu potlačen nebo v lepším případě eliminován.